default.jpg

AUDZINĀŠANA

Pedagoģiskā darbība - Pedagoģiskā darbība

Latvijas Universitātē, Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskolā,  Latvijas Pašvaldību savienības Konsultatīvajā centrā un citos pieaugušo izglītības centros /Kopš 1999./

  • Sabiedrības, vecāku un pedagogu sadarbības psiholoģiski pedagoģiskie aspekti audzināšanas procesā
  • Audzināšanas paradigmas
  • Audzināšanas teorija un prakse pedagoģiskajā darbībā
  • Interešu izglītības attīstības tendences un aktualitātes
  • Profesionālās ievirzes izglītības programmas satura struktūra
  • Mācību priekšmetu programmu veidošanas teorētiski praktiskie nosacījumi profesionālās ievirzes izglītībā
  • Interaktīvās mācību metodes pedagoģiskajā darbībā
  • Pedagogu tālākizglītības programmas vadlīnijas un to saturs